Pedagogisch Plan Little Sprouts Lelystad

Hieronder leest u het pedagogisch beleidsplan van Little Sprouts Lelystad.
Het is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de dagelijkse invulling van de gastouderopvang. 

Het plan is gebaseerd op de vier pedagogische opvoedingsdoelen die professor Marianne Riksen-Walraven heeft gedefinieerd in de Wet Kinderopvang. 

Deze pedagogische opvoedingsdoelen zijn: 

  1. Een veilige basis bieden waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. 
  2. De gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen.
  3. De gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen. 
  4. De kans bieden om de waarden en normen van onze cultuur zich eigen te maken. 

Een veilige basis waar je jezelf kunt zijn

1. Wennen
Voor een kindje is het spannend om voor het eerst naar de kinderopvang te gaan. Daarom geef ik altijd de ruimte om te wennen. Voordat de echte opvang begint, spreek ik met de ouders af om langs te komen met hun kind, zodat het kan wennen aan mij en aan de omgeving. Dit kan zelfs meerdere keren zijn. Bij aanvang van de opvang kan gestart worden met halve dagen. 
Het is verstandig om een knuffel of iets anders vertrouwds mee te geven aan je kind, zodat hij of zij daar troost uit kan halen als het toch nog allemaal een beetje spannend is. Dan is het aankijken. Sommige kinderen hebben extra veel knuffels nodig de eerste paar dagen. Andere kinderen willen liever eerst wat afstand en kijken even de kat uit de boom. 
Ik probeer mee te gaan in deze behoeften zodat je kind al snel gewend zal zijn en lekker kan komen spelen. 

2. Begroeten 
's Morgens bij binnenkomst begroet ik de kinderen door 'Hallo' te zeggen en ze te noemen bij hun naam. 
Dit kan gepaard gaan met lichamelijk contact (even een handje of een aai over de bol). Ook de ouders worden begroet. 
Bij binnenkomst kunnen ouders even samen met het kind spelen met een puzzel of bouwblokken. 
Ondertussen kan ik een kort gesprek voeren met de ouders over hoe het gaat en over eventuele bijzonderheden. 
Dan nemen ouders en kind afscheid. Hij of zij kan bij mij op schoot of lekker doorspelen. 
Het kind kan ook even zwaaien door het raam naar papa of mama die gaat werken.

3. Knuffelen
Knuffelen gaat over warmte geven en hechten. Door te knuffelen geeft de gastouder baby's en kinderen het gevoel ze graag te zien en lief te vinden. 
Hierbij wordt altijd in de gaten gehouden of het kind het prettig vindt en wordt de eigenheid bewaard. 

4. Positieve houding
Een kind ontwikkelt zich beter als hij of zij wordt opgevoed door iemand met een positieve houding. 
Positief reageren betekent ruimte geven voor eigenheid, belonen, prijzen en focussen op de dingen die goed zijn en goed gaan. 
Ik reageer bijvoorbeeld heel blij en positief als kinderen zelf iets voor elkaar hebben gekregen of zelf iets hebben gemaakt of zelf iets willen zeggen. 
Ook beloon ik positief als kinderen lief zijn voor elkaar. 

5. Aansluiten op thuissituatie
Natuurlijk gelden er in een gastgezin niet honderd procent dezelfde regels als thuis. 
Het is echter belangrijk dat de gastouder probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie van het gastkind. Dat schept duidelijkheid. 
Overdracht vindt plaats door middel van een logboekje. Deze gaat heen en weer mee naar huis en mee naar de opvang. 
Zowel ouders als gastouder kunnen hierin belangrijke zaken en leuke weetjes noteren. 

6. Kindvriendelijke locatie
De opvanglocatie dient veilig en kindvriendelijk te zijn. Dit betekent onder meer dat er spelmateriaal aanwezig is dat past bij de ontwikkeling en leeftijd van het gastkind. 
Bij Little Sprouts Lelystad is onder andere het volgende speelgoed aanwezig: rammelaar, zachte bal, kleurenkleed, puzzels, heel veel lees- en voorleesboekjes, 
bouwspeelgoed, kleden waarmee een poppenhoek gemaakt kan worden, loopfiets, grote bal, auto's. 
En dit speelgoed wordt steeds aangevuld naar aanleiding van de leeftijd van de gastkinderen. 

7. Duidelijkheid en structuur
Duidelijkheid en structuur bieden veiligheid. Een vast dagritme geeft een kind regelmaat waar het behoefte aan heeft en versterkt het vertrouwen. 
Onder het kopje 'praktisch' staat het dagrimte van Little Sprouts Lelystad beschreven. Daarnaast bieden regels ook duidelijkheid.
Het is bijvoorbeeld fijn voor de kinderen dat ik duidelijk ben in wat wel en niet mag. Hierdoor weten ze waar ze aan toe zijn bij mij en kunnen ze binnen de grenzen veilig uitproberen en leren. Dingen die bijvoorbeeld niet mogen bij Little Sprouts Lelystad zijn: spelen met de verwarming, aan de hekjes zitten, spullen 'doelbewust' afpakken van andere kinderen, 
andere kinderen slaan, heel hard gillen (met uitzondering van huilen), etc. 

8. Gelijkwaardigheid
Bij Little Sprouts Lelystad zijn alle kinderen welkom, ongeacht geslacht, etniciteit of religieuze achtergrond. 
Sterker nog, het is voor ons juist een verreiking wanneer er diversiteit heerst binnen de groep. 
Echter hier wordt niet op geselecteerd en iedereen wordt gelijk behandeld. Dit wil niet zeggen dat alle kinderen tegelijkertijd hetzelfde mogen. 
Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld met de Wii spelen, terwijl jongere kinderen daar nog niet klaar voor zijn. 
Little Sprouts Lelystad erkend ieder kind op zijn eigen niveau. 

Ruimte om persoonlijke competenties te ontwikkelen 

1. Voloende ruimte voor spel en exploratie
Vooral voor jonge kinderen is het motorisch spel belangrijk. Klauteren, kruipen, springen, spelen. Al deze zaken helpen een kind om zich te ontplooien. 
Bij Little Sprouts Lelystad worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de kinderen om hun lichaam op allerlei soorten manieren te kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld we gaan naar speeltuintjes in de buurt waar we kunnen klauteren, schommelen en balanceren. 
Ook dansen de kinderen samen met elkaar en kan er met een ballon worden gespeeld. 
Verder is er op zolder voldoende licht en ruimte om te exploren met allerlei soorten speelgoed. 

2. Zelfstandigheid stimuleren
Al op vrij jonge leeftijd kan zelfstandigheid gestimuleerd worden. 
Zelf de jas aan of uitdoen en zelf bepalen welke activiteiten er gedaan gaan worden, zijn hier voorbeelden van. 
Door niet alles klakkeloos uit handen te nemen, groeit een kind. Het is aan de gastouder in te schatten wat een kind al wel en nog niet kan. 
Dat het soms moeite kost om iets voor elkaar te krijgenzal het doorzettingsvermogen van een kind vergroten.
Het maakt een kind trots als iets uiteindelijk (grotendeels) lukt. 

3. Taalontwikkeling stimuleren
Door uitleg te geven wat je doet en ziet, door het lezen van een boekje, het zingen van een liedje en het benoemen van de dingen om je heen, 
wordt de taalontwikkeling van een kind gestimuleerd. Uiteraard zijn er meerdere manieren waarop dit kan. 
De essentie is dat er bewust wordt omgegaan met het verbeteren van de taalvaardigheid van ieder kind. 
Bij Little Sprouts Lelystad gebeurt dat op verschillende manieren: ik houd veel van prentenboeken en voorlezen en vind het leuk om met de kinderen over het verhaaltje te praten.
Ook houd ik kleine gesprekjes met de kinderen en benoem de woorden die ze nog niet kennen. Door te doen en te praten, leert het kind. 

4. Aansluiten bij de ontwikkelingsfase van een kind
Te moeilijke of te makkelijke taken en/of spellen werken frustrerend voor een kind. 
Wil het kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties, dan zullen speelgoed, 
opdrachten en taakjes aan moeten sluiten op het niveau van het kind. Met baby's doe ik andere spelletjes dan met peuters. 
Baby's houden bijvoorbeeld van kiekeboe, gezichtsspelletjes en geluidsspelletjes. 
Peuters willen allerlei truucjes doen die ik voordoe en zij dan weer nadoen en ze houden van dansjes doen met elkaar.

5. Prijzen
Een positieve reactie geven als een kind ergens goed zijn best voor doet, of heeft gedaan, stimuleert de ontwikkeling. 
Ik vind 'hoera' of 'jippie' roepen een fijne manier van prijzen. Ook een schouderklopje en benoemen wat het kind goed doet, gebruik ik. 
Voor peuters is de high five ook een mooie. 

6. Creativiteit stimuleren
Creativiteit is meer dan het maken van een knutselwerkje. Creativiteit gaat over het zelf creeëren van dingen.
Voordat er iets geproduceerd kan worden, moet er worden geëxperimenteerd en gevoeld, worden geprobeerd en afgebroken. 
Peuters vinden het prettig om te experimenteren met allerlei materialen. 
Bij Little Sprouts Lelystad wordt dan ook regelmatig de mogelijkheid geboden om te spelen met water, met zand, met klei en met verf. 
Omdat de klei en verf van natuurlijke materialen worden gemaakt, zijn ze eetbaar en helemaal veilig om mee te spelen. 
Met duplo en andere bouwblokken kunnen de kinderen eindeloos fantaseren en creeëren. 
Door mee te spelen en voorbeelden te maken, breid ik de kennis van de kinderen uit.

Ruimte om sociale competenties te ontwikkelen

Omgaan met andere kinderen en mensen is iets wat je moet leren. Hoe voorkom je conflicten? Hoe kun je goed samenwerken?
Hoe communiceer je het best? In een gastgezin zijn meestal meerdere kinderen aanwezig.
Het gastgezin is voor het gastkind dan ook een proeftuin om zijn of haar sociale competenties te ontwikkelen. 

1. Samen spelen en samen delen
Bij Little Sprouts Lelystad wordt samen spelen gestimuleerd. Ik begeleid dit door zelf het goede voorbeeld te geven en mee te spelen. 
Ik benoem wat goed gaat en negeer negatief gedrag zo veel mogelijk, tenzij er hierdoor een onveilige situatie ontstaat.

2. Ruimte voor het eigen verhaal
Binnen de groep is het belangrijk dat ieder kind zijn of haar eigen verhaal kan vertellen. Bij Little Sprouts Lelystad zijn we hier attent op. 
Ik geef elk kind het gevoel hem werkelijk te zien. Dit bewerkstellig ik ondermeer door tijd voor het kind te nemen, hem of haar aan te kijken en evnetueel op schoot te nemen. 

3. Samen opruimen
Door samen op te ruimen leert een kind dat anderen ook belangrijk zijn. Bovendien stimuleert dit de zorg voor spullen. 
Ik zing altijd een opruimliedje als het tijd is om op te ruimen. Dit is voor het eten, voor het slapen of naar buiten gaan. 

4. Positief voorbeeld
Als gastouder bekleed ik een voorbeeldfunctie. Zo laat ik zien aan de kinderen dat het fijn is om op een positieve manier met elkaar om te gaan. 
Een aai over de bol, samen lol hebben en een positieve houding stimuleren het gastkind ook op een positieve manier in het leven te staan. 

5. Leren om een ruzie op te lossen. 
Volwassenen zijn al snel geneigd om afkeurend te reageren wanneer er ruzie is. Ruzie is echter sociaal gedrag.
Het gaat over opkomen voor jezelf, een belangrijke sociale competentie. Ruzie kun je aangrijpen om een kind iets te leren. 
Wanneer kinderen ruzie hebben, dan grijp ik als gastouder in. Ik luister naar de verhalen van de partijen en zoek naar een oplossing. 
Ik vind het belangrijk dat de kinderen hun ruzie vervolgens weer goedmaken en daarna weer verder samen spelen. 

6. Regels stellen
Kinderen hebben de behoefte aan duidelijkheid. Bij Little Sprouts Lelystad wordt duidelijk gemaakt welke regels er gelden door bijvoorbeeld bij eetregels dit tijdens het eten te benoemen. Ik help het kind herinneren als over de regels onduidelijkheid bestaat en spreek eventueel een consequentie af. Dit kan een time-out zijn. 

Normen en waarden

Onze normen en waarden verschillen per persoon. Toch zijn er globaal algemeen geldende normen en waarden aan te wijzen. 
Om het te redden in onze samenleving is het belangrijk dat kinderen leren om zich hierin op een passende manier te gedragen. 
Een gastouder helpt een kind definiëren wat goed en fout is, wat moet en wat mag. 

1. Communicatie
Door naar een kind te kijken en te luisteren, laat ik zien dat het belangrijk is wat een kind verbaal en non-verbaal te vertellen heeft. 

2. Maaltijdbeleving
Het samen eten is een dagelijkse gebeurtenis waarbij een aantal regels gelden.
Kinderen worden gestimuleerd om zelf te vragen om nog een boterham als ze daar behoefte aan hebben. 
Zo laat ik zien dat ik de behoefte van het kind serieus neem. Verder eten we met zijn allen aan tafel en proberen we het netjes te houden. 

3. Lichamelijk contact
Door lichamelijk contact met baby's worden ze zich bewust van hun eigen lijf. Het verschonen is hier goed moment voor. 
Even kletsen of knuffelen tussendoor is uitstekende techniek. 

4. Flexibiliteit
Regels horen in een huishouden, maar flexibiliteit is ook belangrijk. Steeds opnieuw maak ik afwegingen ten gunste van de situatie en de kinderen. 

5. Respect voor je omgeving
Niet allen respect voor anderen, maar ook voor de omgeving en de natuur vind ik belangrijk. 
Ik leer de kinderen om niet dwars door bloemperken te lopen, spullen van anderen heel te houden en beestjes te laten leven.

Verzorging en veiligheid

1. Verzorging
Ieder kind heeft recht op een goede (lichamelijke) verzorging in een schone omgeving. 
Waar die verzorging uit bestaat, verschilt echter per gastkind. Een kind dat een dieet volgt, stelt andere eisen dan een kind wat alles mag eten. 
Afspraken omtrent de verzorging worden voor aanvang van de opvang afgesproken.
Over de komst van zieke kinderen, overleg ik altijd met de ouders. Kinderen die een besmettelijke hebben, dienen echter thuis te blijven i.v.m. de andere kinderen.
Kinderen slapen boven in een ledikant. Daar staat een babyfoon. Ik zorg altijd voor de luierdoekjes, ouders geven de luiers mee. 
Verzorgingsproducten kunnen worden meegegeven, maar Little Sprouts Lelystad beschikt ook over eigen verzorgingsproducten. 

2. Veiligheid
De risico-inventarisatie van het gastouderbureau is een betrouwbaar middel om te controleren of de opvanglocatie (het huis en de tuin) aan alle eisen van veilige kinderopvang voldoet.
Zaken die tijdens deze inventarisatie onder meer aan de orde komen, zijn rookmelders en beschermkapjes op stopcontacten. 
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie herhaald door een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau.